Äriprotsesside kaardistamine võimaldab holistiliselt ja süstemaatiliselt parendada äritulemusi

Äriprotsesside kaardistamisel keskendume eelkõige põhiprotsessidele. Need kulgevad horisontaalselt läbi ettevõtte, luues väärtust kliendile.

 

Põhiprotsesse analüüsides keskendume esmalt sellele, kuidas need toimivad praegu (as-is mudel). Pärast seda on võimalik mõõta ja mõõtmistulemusi analüüsida, millised protsessiosad või alamprotsessid on rohkem või vähem efektiivsed ning hakata modelleerima protsesside tulevikuvaadet (to-be).

 

Juhul, kui lisaks protsessimuudatustele on plaanis ka uue majandustarkvara juurutamine, siis on soovitav äriprotsesside kaardistamisega paralleelselt teostada ka infosüsteemide nõuete analüüs.

EAS fotopangast

Äriprotsesside kaardistamisel lähtume rahvusvaheliselt tunnustatud protsesside modelleerimise metoodikatest ja –standardidest:

 • Struktureeritud modelleerimismeetod IDEF-0

  Protsessihierarhia väljatöötamisel kasutame struktureeritud modelleerimismeetodit IDEF-0 (IDEF standard, function modeling). Meetodi kohaselt dekomponeeritakse kõrgema taseme põhiprotsessid järgneva taseme alamprotsessideks ning need omakorda töövoogudeks. Selline lähenemine tagab organisatsiooni täieliku kaetuse ning loob protsesside järgnevuse struktuuri.

 • SIPOC mudel

  Kolmanda taseme töövoogude kirjeldamisel lähtume SIPOC mudelist, mille kohaselt on üks protsess või töövoog teisele kliendiks. Protsessi kliendiks võib olla nii organisatsiooni sisemine-, kui ka väline klient. Meetodi nimi tuleneb ingliskeelsete sõnade algustähtedest – tarnijad (suppliers), sisendid (inputs), protsess (process), väljund (output) ja kliendid (customers).

 • BPMN notatsioon

  Kolmanda taseme töövoogude visualiseerimisel kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud äriprotsesside modelleerimise notatsiooni BPMN (ingl. k. Business Process Model Notation).

 • RACI vastutusmaatriks

  Protsesside ja töövoogude lisame tavapäraselt ka protsessis osalevate rollide loetelu ning nende vastutuse protsessis alljärgnevate tähistega: Protsessi teostaja ( R – Responsible); Protsessi toimimise eest vastutaja ( A – Accountable); Rollid, kelle käest laekub vajalikku infot protsessi läbiviimiseks (C – Consulted); Rollid, keda tuleb protsessi tulemitest informeerida (I – Informed).