Soov muutuda efektiivsemaks, konkurentsivõimelisemaks ja järjest innovaatilisemaks iseloomustab enamikke Eesti ettevõtteid.

Kuid osadel õnnestub see paremini ja kiiremini kui teistel. Uurimused näitavad, et neid ettevõtteid, kes saavutavad kiiremini paremaid tulemusi, iseloomustavad muuhulgas järgmised omadused:

 • nad omavad digitaalse arengu strateegiat
 • nad arendavad sihikindlalt oma digitaalset võimekust
 • nad arendavad kliendikeskset ja protsessipõhist lähenemist
 • nad mõõdavad ja analüüsivad oma klientide kliendikogemust ja täiustavad seda
 • nad on integreerinud äriprotsessid ühtseks digitaalseks väärtusahelaks
 • nad on kasvatanud oma töötajatest innovaatorid

 

Need on digitaalse innovatsiooni ettevõtted ehk i-ettevõtted, kes on tundma õppinud oma protsesse, väärtusahela tegelikke vajadusi ja oskavad panustada innovatsioonile just seal, kus see annab kõige kiiremat ja/või kõige suuremat tulu.

i-Ettevõtlus on uudne innovatsiooniprogramm uuendusmeelsele ettevõttele

Programmi käigus analüüsitakse koos kliendiga tema äriprotsesse ning hinnatakse, kuivõrd on olemas seni kasutamata digitaalseid võimalusi. Vastavalt eesmärgistatud prioriteetsusele leitakse uusi võimalusi protsesside parendamiseks ja digitaalse innovatsiooni rakendamiseks.

Võtame vaatluse alla kõik digitaalsed võimalused

Columbus eristub turul selle poolest, et oskab ja suudab konkurentidest paremini mõista klientide äritegevust ning pakkuda neile mitte pelgalt majandustarkvara, vaid terviklikku digitaalset keskkonda, kus on võimalik maksimaalselt ära kasutada oma tegelik konkurentsieelis ning olla majanduslikult teistest edukam.

Leiame analüüsi käigus digitaalse innovatsiooni rakendamise võimalusi

Programmi käigus analüüsitakse koos kliendiga tema äriprotsesse ning hinnatakse, kuivõrd on olemas seni kasutamata digitaalseid võimalusi. Vastavalt eesmärgistatud prioriteetsusele leitakse uusi võimalusi protsesside parendamiseks ja digitaalse innovatsiooni rakendamiseks.

Programmiga liitunud ettevõtted õpivad koostöö jooksul senisest paremini lahti mõtestama oma ettevõttes toimivaid äriprotsesse ja nende omavahelisi seoseid. Kogenud konsultantide abiga töötatakse välja ja viiakse ellu erinevaid protsesside parendusprojekte ja juurutatakse digitaalse innovatsiooni rakendusi.

Erilise tähelepanu pöörame ettevõtte väärtusahelale ja tulemusmõõdikutele

Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtte väärtusahela hindamisele ja uue tulemusmõõdikute (ingl. k. KPI-Key Performance Indicator) struktuuri välja töötamisele. On küllaltki levinud praktika, mille kohaselt mõõdetakse liigselt vaid raamatupidamislikke minevikunäitajaid.

Need on küll väga head hindamaks kuidas meil on eelneval perioodil üldiselt läinud, kuid ei võimalda hinnata erinevate protsesside ja/või protsesside koosluse tulemuslikkust. Samuti ei võimalda minevikunäitajad operatiivselt sekkuda juhul, kui äritegevuse edukus sõltub kiirusest ja paindlikkusest.

Soovid saada aimdust, millega on tegu? Vasta mõnele küsimustele www.i-ettevote.ee veebis ja anname Sulle lihtsa hinnangu oma ettevõtte/osakonna hetkeseisust ja sisendi järgmiseks sammuks.

i-Ettevõtteks muutumise programm koosneb kolmest etapist:

 • Ettevõtte digitaalsete võimaluste analüüs

  Analüüs baseerub struktureeritud küsimustikul, mille koostamisel on lähtutud BSC ja SCOR põhimõtetest, mitmetest protsesside juhtimise alastest uuringutest ning tarneahela juhtimise parimatest praktikatest. Analüüs annab vastused järgmistele küsimustele:

  1. Millised protsessid on kasutusel ja kui suurt mõju nad avaldavad väärtusahelale tervikuna?
  2. Kui ressursimahukad on protsesside teostamised (aeg, inimesed, masinad, raha, koolitus jms)?
  3. Millises ulatuses on ettevõte hetkel kaetud erinevate digitaalsete lahendustega ning mil määral on tal võimalik oma ettevõtet kasvatada ja arendada digitaalse innovatsiooni abil?

  Etapi tulemusena defineeritakse protsessid ja/või valdkonnad, kus digitaalne innovatsioon annab koheselt kõige kiireimaid tulemusi. 

 • i-Ettevõtte strateegiakaardi ja digitaalse äriarengu kava koostamine

  Viiakse läbi ärianalüüsi projekt, mille käigus kaardistatakse protsesside hetkeseis (As-Is) ning modelleeritakse tulevikuvaade (To-Be) koos pikemaajalise (3-5a) digitaalse äriarengu strateegiakaardiga ja tegevuskavaga:

  1. Analüüsitakse tuvastatud probleemseid valdkondi ja ideid ning tehakse neist lõplik valik.
  2. Sõnastatakse digitaalse äriarengu eesmärgid (strateegiakaart).
  3. Määratakse valitud protsesside ja parendusettepanekute mõõtmiseks vajalikud KPI-d.
  4. KPI-dele arvutatakse ja fikseeritakse nn „algnäidud“.
  5. Valitakse eesmärkide saavutamiseks vajalikud vahendid ja hinnatakse investeeringu mahtu.
  6. Hinnatakse potentsiaalset ärikasu.
  7. Koostatakse ja kinnitatakse digitaalse äriarengu tegevuskava.
  8. Luuakse mehhanism tulemuste kontrollimiseks.

  Etapi tulemusena koostatakse tulevasele i-Ettevõttele digitaalse äriarengu kava. Lisaks moodustatakse konkreetne tegevusplaan, pannakse paika projekti mõõdikud ning lepitakse kokku äriarengu mõõtmiseks ja jälgimiseks vajalikud kontrollmehhanismid.

 • i-Ettevõtte ehitamine

  Järgneb mõlemapoolselt pühendunud ja eesmärgipäraselt juhitud koostöö, mille käigus viiakse samm-sammult ellu teises etapis koostatud digitaalse äriarengu kava. Koostöö võib sisaldada nii erinevaid ärikonsultatsiooni- ja tarkvara juurutusprojekte kui ka mitmesuguseid muid koostööprojekte.

  Kolmanda etapi koosseisu kuulub ka projekti pideva parendamise põhimõte. Pärast iga realiseeritud innovatsiooni mõõdetakse selle mõju ja investeeringu tasuvust ning vajadusel tehakse parendusi projektiplaanis. Kokkulepitud mõõdikute kaudu saab jälgida iga protsessi või IT muudatuse tegelikku mõju väärtusahelale („lõppnäit“ - „algnäit“ = tulemuslikkus*).

  Projekti tulemusena on ellu viidud nii protsessiparendusi kui ka rakendatud erinevaid digitaalseid tooteid.

Registreeri end tasuta esimesele konsultatsioonile!