Informacija apie pakuotės apskaitos pokyčius


Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalios nauja pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių redakcija (suvestinę redakciją galite rasti čia: https://goo.gl/pcPYsA). Keičiami pakuočių apskaitos reikalavimai. Esminiai pakeitimai:

 

Bendrieji pokyčiai:


1. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita (vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS).
2. Pakuočių apskaitą vedant įmonės vidinėje sistemoje, įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nustatyti tvarką ir užtikrinti kaip duomenys perkeliami į GPAIS sistemą.
3. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas.
4. Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka.
5. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų suformuojama metinė pakuočių apskaitos ataskaita ir ne vėliau kaip per 50 kalendorinių dienų pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros vertinimui
6. Patvirtinus ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinę, koreguoti to ketvirčio pakuočių apskaitos duomenis, kuriais remiantis suformuota ir patvirtinta tokia suvestinė, galima tik nurodžius šių duomenų koregavimo priežastį. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo privalo nedelsiant pateikti pakuočių apskaitos duomenų koregavimo priežastį pagrindžiančius įrodymus ir (ar) informaciją.
7. Keičiasi pakuoti panaudotų medžiagų sunaudojimo nurašymas pagal balansą. Jei gamintojo ir (ar) importuotojo įmonėje skaičiuojamas sunaudotų medžiagų balansas, periodiškai nurašant pakavimui panaudotas medžiagas, prekinių vienetų sąrašuose tokios sunaudotų medžiagų balanse nurodytos pakavimui panaudotos medžiagos apskaitomos kaip prekiniai vienetai (pavyzdžiui, vienkartinių indų maistui išsinešti 100 vienetų komplektas, kartoninė dėžė 60x40x40 produkcijos pakavimui ir panašiai). Skirtumas nuo esamo reguliavimo – šiuo metu nėra privaloma nurašomų pakavimo medžiagų apskaityti kaip prekinį vienetą.
8. Pakuotės (tiek tuščių pakuočių, tiek prekinių vienetų) svoriai privalo būti nurodyti tonomis, gramo (6 skaitmenų po kablelio) tikslumu.


Tuščių pakuočių apskaitos pokyčiai:


1. Tuščių pakuočių sąraše prie kiekvienos pakuotės privalo būti nurodomas pakuotės kodas (unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu).
2. Nebereikalinga nurodyti tuščios pakuotės likučio metų pradžioje, bei metų pabaigoje.
Gaminių pripildytų vienkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato sistema, apskaitos pokyčiai:
1. Turės būti nurodomas pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu).
2. Turi būti nurodomas prekinių vienetų kiekis pakuotėje.
3. Turės būti nurodoma galimybė perdirbti kiekvieną apskaitomą pakuotę atsižvelgiant į tai, ar šių pakuočių atliekos gali būti perdirbamos technologinio proceso metu iš tokių pakuočių atliekų pagaminant produktą, apie kurį atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas informavo Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.
4. Prie kiekvienos vienkartinės pakuotės turi būti nurodomas pakuotės gavimo būdas (importuota (įvežta) arba pagaminta Lietuvoje).
5. Turi būti nurodomas veiklos būdas (mažmeninė prekyba, didmeninė prekyba, nuotolinė prekyba, sunaudojimas savo reikmėms, išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis, išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos).
6. Nebereikės pateikti nerealizuotos vienkartinės gaminių pripildytos pakuotės likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.


Gaminių pripildytų daugkartinių pakuočių, kurioms netaikoma užstato sistema, apskaitos pokyčiai:

 

1. Turi būti nurodomas pakuotės kodas (nurodomas unikalus, nesikartojantis prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, naudojamas šiam prekiniam vienetui / gaminiui identifikuoti buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose, arba unikalus, nesikartojantis kodas, skirtas identifikuoti šią konkrečią pakuotę, kuris privalo sutapti su buhalterinėje apskaitoje ir kituose įmonės dokumentuose šiai pakuotei identifikuoti naudojamu kodu).
2. Turi būti nurodomas prekinių vienetų kiekis pakuotėje.
3. Turi būti nurodomas pakuotės gavimo būdas (importuota (įvežta), pagaminta Lietuvoje arba susigrąžinta).
4. Turi būti nurodomas veiklos būdas (mažmeninė prekyba, didmeninė prekyba, nuotolinė prekyba, sunaudojimas savo reikmėms, išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis, išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos).
5. Nebereikės pateikti nerealizuotos daugkartinės gaminių pripildytos pakuotės likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. 

 

Šaltinis: www.pto.lt

Norėdami sužinoti kaip Columbus gali padėti Jums prisitaikyti prie šių reikalavimų, užpildykite formą: